تخفیفات در نرم افزار پخش مویرگی

با استفاده از سیستم تخفیفات و اضافات در نرم افزار پخش مویرگی توانا میتوان مجموع سیاست های خاص فروش را برای هر مشتری و یا گروه مشتری طراحی و پیاده سازی نمود . مجموعه مختلف قیمت گذاری ها ، تخفیفات ، اشانتیون ها بر اساس سیاستهای مدیران فروش در نرم افزار تخفیفات قابل اجرا و محاسبه می باشد.