info@tavanasys.com +98 2433456131

خرید و تدارکات

سیستم مدیریت خرید و تامین کنندگان

 

گسترش روز افزون شبکه های توزیع و فروش کالا و خدمات و همچنین تنوع تأمین کنندگان داخلی و خارجی و شیوه های متنوع تأمین کالا و خدمات و از سوی دیگر نوسان قیمت ها موجب پیچیدگی در فرآیند خرید کالا و خدمات گشته و مدیریت هزینه ها را ضروری می نماید. از این رو در فرآیند تأمین و خرید باید به همپوشانی دقیق عوامل زمان احتیاج به مواد و خدمات، زمانبندی خرید و کنترل جریان های نقدینگی قابل دسترس برای خرید و نگهداری، توجه کامل شود.
از سوی دیگر نگهداری و انبارش کالا و مدیریت بر انبارها به منظور کنترل ورود و خروج کالا و محاسبه موجودی کالا و کاهش هزینه های نگهداری کالا، از دیگر نیازها و دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها تلقی می گردد.
پیاده سازی فرآیند مدیریت تأمین و خرید بر اساس مدل های علمی و عملی آزمایش شده، با انجام فعالیت های پشتیبان و حمایتی در راستای تأمین مواد و ملزومات مورد نیاز کلیه بخش های سازمان از طریق برنامه ریزی درخواست و خرید انعقاد قراردادهای تجاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین با پشتیبانی از عملیات خرید کالا و خدمات و نگهداری و انبارش، سبب روانسازی و گردش امور جاری سازمان می شود. فرآیند مدیریت تأمین و خرید در سازمان وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • پردازش درخواست خرید 
  • شناسایی و اختصاص منابع تأمین 
  • پردازش سفارش خرید 
  • مدیریت و تعامل با تأمین کنندگان

در سیستم مدیریت خرید و تأمین کنندگان توانا وظایف فوق را بخوبی انجام داده و درخواست های خرید بموقع پردازش شده و پس از شناسایی و تخصیص منابع تأمین برای درخواست، درخواست تبدیل به سفارش خرید می گردد. سفارش خرید تا مرحله تحویل از تأمین کننده پردازش و پیگیری می گردد و در سیستم ثبت نهایی می گردد.
در این سیستم تأمین کنندگان به عنوان شرکای مالی مهم مجموعه مدیریت شده و نحوه ی تعامل با آن ها برنامه ریزی میگردد.
 

دانلود کاتالوگ
 
info@tavanasys.com
09123414453